Gruvedrift

Gruvedrift forårsaker store miljøødeleggelser mange steder i verden. Årsaken er utslipp av miljøgifter og tungmetaller, forurensning av grunnvann og vassdrag, og fordi store skogsområder ofte må ryddes for å få tilgang til ressursene i bakken. Enorme mengder med vann må også brukes for å separere ut verdifulle mineraler fra annen berggrunn.

Forurensningene som gruvedrift fører med seg ødelegger også livsmiljøet til planter og dyr, og spres via bekker og elver til nye områder og ut i havet.

Bankene har et ansvar for å bruke sin innflytelse som långivere til å motvirke menneskerettighetsbrudd og uverdige arbeidsforhold for dem som jobber i denne industrien, og for å forhindre miljøødeleggelser som driften fører med seg. Gode policyer på dette området bør inneholde krav om at gruveselskapene respekterer landrettighetene til lokalbefolkningen, at driften i størst mulig grad skjer på en bærekraftig og miljøvennlig måte og at grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter blir respektert. Ulike kompensasjonsordninger bør også være på plass, for eksempel i forbindelse med ulykker.

Bankene må også stille krav om at gruveselskapene må respektere urbefolkningene i området, følge lokale lover, minimere utslipp og avfallsmengder, forebygge korrupsjon og ikke være delaktige i bruk av skatteparadiser for å slippe skatt.