Skogbruk

Skog spiller en viktig rolle i klimaarbeidet både som gigantiske karbonlagre og gjennom trærnes opptak av CO2 fra luften rundt seg som igjen bidrar til å redusere drivhuseffekten. Avskoging og storskalahogst er en stor trussel mot livet på jorda, både ved at leveområdene til mange av landjordens dyre- og plantearter forsvinner og fordi tømmerdrift som ikke er bærekraftig fører til utryddelse av unike dyr og planter. I tillegg bidrar avskoging til at mange mennesker mister sine hjem og drives ut i fattigdom.

Hvert år forsvinner det regnskog i et omfang som tilsvarer et område på størrelse med Danmark. Bankene har et stort ansvar for å redusere sine investeringer og utlån til selskaper som står for tømmerhogst som ikke er bærekraftig. Bankene må forplikte seg til å følge strenge sertifiseringsordninger og retningslinjer for investeringer i sårbare skogområder, også når det gjelder finansiering av selskaper som for eksempel opererer innenfor tømmerdrift, papirproduksjon, møbelindustri, kvegdrift, produksjon av palmeolje, gruvevirksomhet og olje- og gassutvinning.

Det er også svært viktig at bankene i sine policydokumenter aktivt forplikter seg til å ikke finansiere prosjekter som rammer de opprinnelige innbyggerne i mange skogområder; urbefolkningene som gjennom tusenvis av år har brukt og høstet av ressursene i skogen.