Klimaendringer

Temperaturstigninger som følge av klimagassutslipp og endringer i økosystemer bidrar til at verden slik vi kjenner den er i stadig og dramatisk forandring. Oversvømmelser, tørke og naturkatastrofer vil i stadig større grad prege hverdagslivet til stadig flere mennesker.

De investeringene som gjøres i dag vil ha stor betydning for hvor store mengder klimagasser som vil slippes ut i atmosfæren i fremtiden. Å redusere disse klimagassutslippene mest mulig er nødvendig dersom vi skal unngå store miljøødeleggelser og for å kunne bekjempe fattigdom.

Bankene spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser gjennom sin finansiering av en rekke prosjekter og selskaper. Gjennom å flytte investeringer fra prosjekter innenfor fossil energiutvinning og -produksjon til prosjekter som baserer seg på fornybare energikilder, vil bankene bidra positivt til det grønne skiftet.

Bankene må aktivt følge opp internasjonale avtaler og konvensjoner som er inngått for å stoppe global oppvarming. Det er også viktig at bankene ikke finansierer utslippsverstinger, blant annet innenfor kullkraft og oljesand. Klimaavtrykket til de investeringene som bankene innvilger må også måles og rapporteres på en tydelig måte.